Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG XANH

   Năng lực sản xuất

   Nhân sự: Tổng số CBCNV 45 người

   Dây chuyền thiết bị: